Zakat

“Menyelamatkan Zakat Umat dan Menyelamatkan Umat dalam Berzakat”

”Taksirlah harganya, dan keluarkan zakatnya

Zakat Tijaroh (Perdagangan)

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli)/dari modal barang yang terjual sebesar  2,5%.

Zakat Sekarang

zakat sekarang

“2,5% hartamu milik orang lain”

Zakat Harta Simpanan

Yang termasuk harta simpanan ialah emas, perak, uang, baik tunai maupun dalam bentuk tabungan atau deposito. Yang telah dimiliki  selama setahun (haul) dengan jumlah minimal senilai 90 gram emas atu 600 gram perak. Nilai zakat yang harus dikeluarkannya ialah sebesar 2.5%.

“berhiaslah sesuai syari’at”

Zakat Perhiasan

Setiap perhiasan emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang, wajib dikeluarkan zakatnya, berapapun beratnya. Jadi, setiap orang yang membeli perhiasan dari emas atau perak wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% sebelum dipakai.

Zakat Sekarang

zakat sekarang

“kadar zakatnya adalah 2,5%”

Zakat Ma’adin

(barang galian)

Yang dimaksud Ma’adin (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga, seperti, timah, besi, emas, perak, dll. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma’adin itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa.

Zakat Rikaz

Yang dimaksud Rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah Harta Karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya 20%

Zakat Sekarang

Zakat sekarang

Zakat Peternakan

Yang dimaksud binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang di dalam bahasa Arab disebut Al-An’am, yakni binatang yang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah: Unta, kambing/biri-biri, sapi/kerbau.

zakat sekarang

Zakat Pertanian

Hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab yaitu 5 wasaq (650 Kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu; Pertama, Jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%. Kedua, Jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang sebanyak 5%.

“Dan Dirikanlah Shalat, Tunaikanlah Zakat”

(Q.S. al-Baqarah, 2: 43)

Kantor Utama LAZ Persatuan Islam
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2
Bandung – Jawa Barat
Telp. 022-4217436 / 0811 2222 501
Email : info@pzu.or.id

Maraban Ya Ramadhan

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)